Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind evenimentele Orange 5G Lab România


Informații cu privire la Operatorul dumneavoastră de date personale

Orange România – Orange România SA, cu sediul în Europe House, Blvd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Sector 1, cod poștal 010665, Bucuresti, România, Număr de Înregistrare în Registrul Comerțului J40/10178/1996, având Cod Unic de Înregistare 9010105, este operatorul de date cu caracter personal. Orange România, ca organizator al evenimentului desfășurat prin Programul Orange 5G Lab România, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

Orange Romania vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa Blvd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România. Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea programului, respectiv „Orange 5G Lab România”.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).


Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Programului

În cadrul evenimentului organizat prin Programuli Orange 5G Lab România, Societatea poate colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • datele de contact ale dumneavoastră în calitate de Participant la eveniment, precum numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul, numele companiei, adresa website-ului;
 • imaginea și/sau vocea participanților, în contextul în care există posibilitatea ca evenimentul să fie înregistrat foto-video ;
 • detalii privind relația cu Orange (pentru a verifica eligibilitatea participantului la premiile oferite), în contextul în care vor fi distribuite premii în cadrul evenimentului;
 • opiniile participanților cu privire la evenimentul organizat prin formulare de feedback fizice sau electronice;

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanților la eveniment vor fi prelucrate de către Orange România, în calitate de organizator al evenimentului prin Programul Orange 5G Lab România, în baza interesului nostru legitim, în vederea: organizării și desfășurării evenimentului; creșterii gradului de informare al publicului cu privire la susținerea antreprenorilor în dezvoltarea de produse inovatoare și distribuirea acestora pe plan local și internațional; desemnării câștigătorilor și atribuirii premiilor oferite participanților câștigători.

Totodată, Orange România are interesul legitim de a promova evenimentul organizat, inclusiv prin publicarea imaginilor/înregistrărilor video ale participanților, atât în mediul online prin platformele publice de socializare, prin website-ul Orange România și/sau website-ul Orange 5G Lab România, cât și prin orice alte materiale publicitare de tipul broșurilor. Orange România poate efectua analize interne în vederea aprecierii succesului evenimentului organizat.


Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Orange România păstrează datele dumneavoastră personale în calitate de participant la eveniment strict pe durata îndeplinirii scopurilor indicate, anume :

 • 2 ani de la finalizarea evenimentului, în cazul colectării și prelucrării datelor de contact ale participanților ;
 • 2 ani de la finalizarea evenimentului, în ceea ce privește distribuirea de materiale publicitare de tipul broșurilor ;
 • Pe toată durata de viață a Programului Orange 5G Lab în cadrul căruia a fost organizat evenimentul la care ați participat, pentru publicarea imaginilor/înregistrărilor video ale participanților în mediul online pe platformele publice de socializare, pe website-ul Orange România și/sau website-ul Orange 5G Lab România (5glab.orange.ro) și Orange 5G Lab International (5glab.orange.com)
 • 3 ani de la data distribuirii premiilor către participanții câștigători în cadrul evenimentului desfășurat ;

În contextul înregistrării foto-video al evenimentului, oricare participant a cărui imagine/înregistrare a fost publicată în mediul online pe platformele publice de socializare, pe website-ul Orange România și/sau website-ul Orange 5G Lab România/Orange 5G Lab International se poate adresa organizatorului prin mijloacele de contact puse la dispoziție, pentru a putea solicita ștergerea acesteia. Luându-se în considerare posibilitățile tehnice de implementare a solicitării primite, imaginea/înregistrarea va fi îndepărtată de pe platforma pe care a fost publicată.


În calitate de participant la evenimentul din cadrul Programului Orange 5G Lab România, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i)dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie;
 • dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange Romania către partenerii implicați în Program sau către alte persoane autorizate

Orange România poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

 • Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime,
 • Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenori care să asiste societatea în derularea Programului. Orange România solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris,
 • Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății,
 • Autorități publice: Orange România poate comunica datele participanților în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Întrucât la Program pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data desfășurării evenimentului, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

Informații suplimentare privind securitatea datelor cu caracter personal

Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange România a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange România va șterge/ distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal oricând pe durata desfășurării Programului. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății Orange România și al Programului Orange 5G Lab România, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la evenimentul organizat prin Program.

Orange Romania S.A.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.